Lapse arengu hindamisel ja toetamisel on oluline mõista laste arengu põhimõtteid ning arvestada iga lapse individuaalsusega. Selleks on kohustuslikud meetmed, mida targalt kasutades on võimalik saavutada paremaid tulemusi. Lapse arengu hindamisel ja dokumenteerimisel saab kasutada koolieelses vanuses näiteks lapse arengu hindamise tabelit või lapse individuaalset arengukava ehk IAK-d ning lasteaia viimasel aastal hinnatakse koolivalmidust. Koolis hinnatakse samuti järjepidevalt lapse arengut, sh õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi (ÕIAJK ehk ÕIK) abil.

Lapse arenguga arvestamine

Üldhariduskoolides tuleb järgida kaasava hariduse põhimõtteid ja arvestada õpilase huvide ning vajadustega. Soovime, et kõik lapsed saaksid võimetekohast haridust. Selleks on oluline jälgida laste individuaalset arengut ning märgata võimalikult varakult tugevaid külgi ja võimalikke erivajadusi ning pakkuda toetavaid spetsialistide teenuseid. Lapse arengu hindamise ja toetamise meeskonda võivad kuuluda lisaks lapsevanematele erinevad spetsialistid, nt õpetajad, logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog, lasteasutuse juhtkond.

Lapse arengu toetamisega aitame kaasa positiivse õpikogemuse kujunemisele. Laps saavutab tõenäolisemalt oma potentsiaali, tal kujuneb parem enesehinnang ning soov õppida.

Lapse arengu toetamisel on kolm etappi:

 1. Märkamine
 2. Kaardistamine
 3. Sekkumine

Igal õpilasel võib õpingute jooksul tekkida vajadus saada lisatuge mõnelt õpetajalt (nt individuaalset juhendamist tunnis või pärast tunde), kooli või nõustamiskeskuste tugispetsialistilt (nt logopeedilt, psühholoogilt, sotsiaaltöötajalt). Eestis on kasutusel kolm toe liiki õpilaste toetamiseks (üldine, tõhustatud ja eritugi), et luua lapsele tema jaoks sobivam õppekeskkond. Haridus- ja Noorteamet on koostöös Rajaleidjaga koostanud ülevaatliku juhendi õpilase toetamisvõimaluste kohta ning individuaalsusega arvestamise juhendi jõukohase õppe tagamiseks

Et meil oleks võimalik mõista iga lapse arengu toetamiseks vajalikke tingimusi, koostame õpilase individuaalse arengu kaardi.

Iga lapse vaimne ja kognitiivne areng, emotsionaalne ja sotsiaalne areng ning füüsiline ja motoorne areng toimub omas tempos. Seega on lapse arengu hindamisel oluline individuaalne lähenemine. Oluline on selgeks teha, mida laps oskab teha iseseisvalt ja mida abiga, et saaksime püstitada realistlikud eesmärgid. Vajadusel tuleb pakkuda täiendavat tuge.

Teadlik lapse arengu hindamine on oluline mitmel põhjusel:

 • Võimalus kaardistada raskusi ning spetsialistidega koostöös pakkuda lapsele vajaminevat tuge.
 • Lapse arengu hindamine aitab tuvastada lapse tugevad küljed, tänu millele on võimalik last toetada oma potentsiaali saavutamisel.
 • Õpetajatel on lihtsam mõista, millised on lapse oskused ja võimed ning arendamist vajavad küljed, eelistatud õppimismeetodid, ning kohandada õpetamismeetodeid vastavalt lapse vajadustele.
 • Võimalik on tuvastada riskitegureid, mis võivad mõjutada lapse arengut negatiivselt. See võimaldab spetsialistidel planeerida sekkumismeetodeid, et vältida tõsisemaid probleeme tulevikus.
 • Võimaldab anda lapsevanematele väärtuslikku teavet lapse toetamise võimaluste kohta. Parimad tulemused sünnivad hea koostöö tulemusena lapse, tema vanemate ja spetsialistide vahel.

Et meil oleks võimalik mõista iga lapse arengu toetamiseks vajalikke tingimusi, koostame õpilase individuaalse arengu kaardi.

Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise protsessi kaasatakse erinevaid spetsialiste. Õpetajad ja kaasatud tugispetsialistid nagu logopeed hindavad lapse oskusi ja nende arengut  – õpioskusi, õppetöösse suhtumist ja püüdlikkust (sh erinevaid huvisid), õppetegevustes osalemist (sh töövõimet ja aktiivsust), tunnetusprotsesse (tähelepanu, taju, mälu, mõtlemist), käitumis- ja suhtlemisoskusi ning emotsionaalset seisundit.

Põhjalikult koostatud õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel saab teha järeldusi oskuste kohta ning analüüsida sekkumis- ja toetusvõimalusi.

lapse arengu hindamine

Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koolitus õpetajale

Õpilase toe vajadus võib tuleneda erinevatest põhjustest, mida tuleb esmalt märgata, seejärel kaardistada individuaalse arengu jälgimise kaardis. Jätkata tuleb toe võimaluste hindamisega – mida saab kool kohe lapsele pakkuda ja mille osas peab pöörduma Rajaleidja poole. Lõpuks saab vanema nõusolekul rakendada vajalikke toetusmeetmeid. Tegemist on protsessiga, mille tulemuslikkus sõltub järjepidevast andmete kogumisest, fikseerimisest individuaalse arengu jälgimise kaardis ja info analüüsist.

Koolituse käigus näitlikustame õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise protsessi koos praktiliste soovitustega ning toetame osalejaid juba tekkinud raskuste ületamisel.

Koolitajad on Kristi Jakobson ja Kristina Kutsar.

 • Õpetajale, kes täidab esimest korda õpilase individuaalse arengu jälgimise kaarti (ÕIAJK).
 • Õpetajale, kes on täitnud mitmeid kaarte, aga soovib seda süsteemsemalt, teadlikumalt ja efektiivsemalt täita.
 • Tugispetsialistile, kes soovib oma teadmisi ÕIAJK täitmise kohta värskendada.
 • Tugispetsialistile, kes on kurnatud, sest kogu ÕIAJK täitmisega seonduv töö koolis on tema õlul.

Veebiseminari pikkus on 90 minutit. Boonusena saab kaasa ka sisuka TÖÖVIHIKU koos näidete ja praktiliste ülesannetega.

Tutvu ÕPPEKAVAGA siin

Mida arvavad koolitusel osalejad?