Erivajadused rühma- ja klassiruumis on kujunenud normaalsuseks ning nendega toime tulemine võib olla väga keeruline nii õpetajale, lapsevanemale kui ka asutuse juhtkonnale. Sellepärast pakume professionaalset õpikeskkonna hindamise kompleksteenust!

Õpikeskkonna hindamise eesmärk on vaadelda abivajavat last, tema käitumismustreid individuaalselt ja grupis ning teha ettepanekuid kaasava hariduse võimaluste rakendamiseks. Erikokkuleppel on võimalik vaadelda ühe lapse asemel ka gruppi/klassi, aga sellisel juhul on klassis vähemalt kaks vaatlejat. Seejuures tuleb arvestada, et grupivaatluse puhul on ka soovitused üldisemad.

Õpikeskkonna hindamine sisaldab endas nelja osa:

  1. Kokkulepete sõlmimine, eesmärkide seadmine vaatlemiseks lähtuvalt lapse iseärasustest.
  2. Vaatlus lapse õpikeskkonnas (lasteaias või koolis, korraga vähemalt 3-4 tundi), vajadusel kahel erineval päeval. Vaatlusele järgneb esmane suuline tagasiside (umbes 1-2 tundi),
  3. Kirjaliku hinnangu ja soovituste vormistamine (2-3 tundi).
  4. Võrgustikukohtumine õpetajatega, vajadusel lapsevanemate toetamine (tagasisidestamine veebis lähtuvalt kirjalikest soovitustest, umbes 1-2 tundi).

Hindamise viib läbi kogenud eripedagoog või logopeed lähtuvalt eelnevalt kokkulepitud eesmärkidest. Vaatluse fookus võib olla kas laiem või kitsam ja selle valiku aluseks on reeglina tähelepanekud lapse senisest käitumisest, mida tahetakse täpsustada.

Õpikeskkonna hindamise tellib lasteaed/kool või kohalik omavalitsus. Õpikeskkonna hindamise vajaduse sisendi võib lasteaia või kooli juhtkonnale anda ka õpetaja või lapsevanem.

Kui soovite täpsemat informatsiooni, siis võta ühendust erilo@erilo.ee

Võta meiega ühendust