Hoolitse lapse kõne arengu eest: praktilised võtted 0-3aastastele
25

Started on 16.01.2023 90min

Alusta lapse kõne arengu toetamisega KOHE, sest hea kõne areng aitab tal luua sotsiaalseid suhteid, lahendada probleeme, tulla toime oma emotsioonidega, õppida lugema jne.

Spetsialistile ja lapsevanemale on praegusel ajal avatud tuhandeid kanaleid, kust leida infot varajase kõne arengu ning kõne arendamise kohta. Millised teadmised on aga tõesed ja millised on hoopis lapse arengut takistavad? 

Koolituse käigus käsitletakse väga levinud, kuid ohtlikke müüte varajase kõne arengu kohta. Müüdid lükatakse ümber ning õppijale pakutakse uusi, tänapäevase teaduse ja praktikaga kooskõlas olevaid teadmisi. Lisaks pakutakse õppijale teemakohaseid näpunäiteid, kuidas toetada varajast kõne arengut.

ÕPPEKAVA NIMETUS: Hoolitse lapse kõne arengu eest: praktilised võtted 0-3aastastele.

Õppekava rühm: Lasteaiaõpetajate koolitus

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Õpetaja, tase 7, kompetents B27 Hariduslike erivajadustega õppija toetamine, tegevusnäitajad 1-3.

Eesmärk: Kursuse läbinu teab olulisemaid põhimõtteid, et toetada enda väikelapse kõne arengut.

Õpiväljundid: 

Kursuse läbinu:

  • Omab esmast ülevaadet kõne arengust vanuses 0-3 eluaastat.
  • Teab olulisemaid põhimõtteid, mille toel toetada enda lapse kõne arengut. 
  • Teab enamlevinumaid väärarusaamu kõne arengust ning selle toetamisest. 

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Sihtrühmaks on lapsevanemad, lasteaiaõpetajad.

Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Auditoorne töö veebis 90 minutit (2 ak tundi).

Õppe sisu: 

  • Väära väite esitamine kõne arengu või selle toetamise kohta.
  • Teadus- ja tõenduspõhise info jagamine esitletud väärinfo kohta.
  • Praktiliste soovituste jagamine reaalsete olukordade lahendamiseks.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiakse läbi ERILO kodulehel välja kuulutatud kuupäeval ja kellaajal Google Meet keskkonnas. Õppija ise leiab endale sobiva koha ning tagab internetiühendusega arvuti/seadme olemasolu.

Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Osalenutele väljastatakse tõend, kui nad on avaldanud selleks soovi, kirjutades aadressile erilo@erilo.ee.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Eripedagoogika või logopeedia MA, eripedagoogika kutsestandardi tase 7 või tase 8, praktiline töökogemus HEV lastega vähemalt 5 aastat.

Anna tagasisidet!