Teacher Talk: laste kõne arengu toetamine lasteaiarühmas
119€

Started on 05.01.2023

Lasteaia õpetaja on asendamatu spetsialist väikelaste ja erivajadusega laste keelelise arengu kujundamisel. Seda eriti aegadel, mil logopeedilise abi kättesaadavus on piiratud. Keele efektiivne õppimine ei toimu laste puhul aga üldsegi struktureeritud õppetegevuse vormis. Osale koolitusel ja saa teada praktilistest ja tõhusatest strateegistest, mis teevad sinust efektiivse keelelise arengu toetaja.

Õppekava nimetus. Teacher Talk: laste kõne arengu toetamine lasteaiarühmas.

Õppekava rühm ja õppekava koostamise alus.

Õppekavarühm: koolieelikute õpetaja koolitus

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Õpetaja, tase 7, kompetents B27 Hariduslike erivajadustega õppija toetamine, tegevusnäitajad 1-3.

Eesmärk ja õpiväljundid.

Eesmärk: Kursuse läbinu kasutab eakohase arenguga laste ning erivajadustega laste keelelist arengut toetavaid strateegiaid igapäevaste tegevuste käigus lasteaia rühmas.

Õpiväljundid. Kursuse läbinu:

  • Omab ülevaadet õpetaja rollist kõne arengu toetamisel.
  • Rakendab praktilisi keelelist arengut toetavaid strateegiaid igapäevaste tegevuste käigus lasteaia rühmas.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtrühm: koolieelikute õpetajad ja tugispetsialistid, kes tegelevad eakohase arenguga lastega vanuses 0-4 aastat ning erivajadustega lastega vanuses 0-7 aastat.

Õppe alustamise tingimused:  puuduvad.

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid.

Õppe maht ja ülesehitus: Kogumaht on 9 akadeemilist tundi, millest auditoorne töö veebis moodustab 8 ak tundi ning iseseisev töö 1 ak tundi. 

Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi ERILO kodulehel välja kuulutatud kuupäeval ja kellaajal Google Meet keskkonnas. Õppija ise leiab endale sobiva koha ning tagab internetiühendusega arvuti/seadme olemasolu. 

Õppijate arv: Ühes grupis on kuni 25 inimest.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid.

Õppe sisu: 

  • Laste suhtlusstiilid ja õpetaja rollid lastega suhtlemisel.
  • Lapse kõne areng.
  • Praktilised strateegiad, kuidas toetada erineva tasemega laste kõne arengut.
  • Tööplaani koostamine konkreetse lapse toetamiseks.  

Õppemeetodid: Seminar, arutelu, videote analüüs, eneseanalüüs, tööplaani koostamine praktilise tööna.

Iseseisva töö lühikirjeldus: õpitud strateegiate kasutamine ning selle õnnestumise analüüs, tööplaani koostamine lapsele.

Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Seminarides osalemine Osalenud vähemalt kahel seminaril kolmest (66%).
Eneseanalüüs Õppija esitab koolitaja poolt loodud eneseanalüüsi vormi kahel korra.
Tööplaani koostamine Õppija on koolitaja poolt etteantud juhiste põhjal esitanud iseseisva töö ja saanud sellele positiivse hinnangu.

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui kõik nõuded on täidetud.  Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule. 

Koolitaja kvalifikatsioon: Eripedagoogika või logopeedia MA, logopeedi kutsestandardi tase 7 või tase 8, praktiline töökogemus HEV lastega vähemalt 5 aastat.

Õppekava kinnitamise aeg: 01.11.2022

 

Anna tagasisidet!