Sa mängid lapsega – kas ka arendavalt?
25€

Started on 05.10.2022

Mäng on lastega peredes igapäevaelu loomulik osa. Tegemist on justkui lihtsa tegevusega, kuid selleks, et koostegevusest maksimumi saada on võimalik rakendada lihtsaid nippe. Videoloengus käsitletakse mängu olulisust ning ühte lihtsat võtet, mida kohe kasutama hakata.

ÕPPEKAVA NIMETUS: Sa mängid lapsega – kas ka arendavalt?

Õppekava rühm: Koolieelikute õpetajate koolitus, klassiõpetaja koolitus.

Eesmärk: Kursuse läbinu mõistab mängu oskuste arendamise väärtust ning omandab ühe praktilise strateegia mängu oskuste kujunemise toetamiseks.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:
• nimetab oskusi, mida väikelaps mängu käigus omandab;
• mõistab, kuidas mäng mõjutab lapse arengut;
• mõistab täiskasvanu rolli lapse mänguoskuste arendamisel;
• nimetab mänguoskuste arendamise võtteid, mis ei sobi väikelastele;
• kasutab ühte praktilist starteegiat abimaterjalide toel.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

Sihtrühmaks on lapsevanemad, eripedagoogid, lasteaiaõpetajad.

Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Auditoorne töö veebis (VIDEOLOENG) 1 akt.

Õppe sisu:
• mängu olulisus;
• oskused, mida omandatakse mängides;
• praktiline võte;
• juhend iseseisvaks tööks.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiakse läbi õppijale sobival ajal ja kohas, õppija tagab ise internetiühendusega arvuti/seadme olemasolu (videoloengu vaatamiseks).

Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud: –

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Osalenutele väljastatakse tõend, kui nad on avaldanud selleks soovi, kirjutades aadressile erilo@erilo.ee.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Eripedagoogika või logopeedia MA, logopeedia kutsestandardi tase 7 või tase 8, praktiline töökogemus HEV lastega vähemalt 5 aastat.

Videoloengule pääseb ligi pärast ostu sooritamist oma konto alt ning on nähtav 30 päeva.