Märkamisest toe rakendamiseni ehk kuidas rakendada individuaalse arengu jälgimise kaarti
19,90€

Started on 17.01.2023 90 min

Iga õpilane võib vajada võimetekohaste õpitulemuste saavutamiseks tuge. See võib tuleneda erinevatest põhjustest, mida tuleb esmalt märgata, seejärel kaardistada ja hinnata toe võimalusi ning lõpuks rakendada vajalikke toetusmeetmeid. Tegemist on protsessiga, mille tulemuslikkus sõltub järjepidevast analüüsist, mille sisu on fikseeritud õpilase individuaalse arengu jälgimise kaarti.

Koolituse käigus näitlikustame õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise protsessi koos praktiliste soovitustega ning toetame osalejaid juba tekkinud raskuste ületamisel.

ÕPPEKAVA NIMETUS: Märkamisest toe rakendamiseni ehk kuidas rakendada individuaalse arengu jälgimise kaarti.

Õppekava rühm: Klassiõpetaja koolitus, aineõpetajate koolitus.

Eesmärk: Kursuse läbinu teab individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise protsessi põhimõtteid.

Õpiväljundid: 

Kursuse läbinu:

  • Omab esmast ülevaadet infost, mis on vajalik õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise alustamiseks.
  • Omab ülevaadet õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise protsessi etappidest (märkamine, hindamine, planeerimine, rakendamine).
  • Teab õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise põhimõtteid, mis tagavad kaardi sisu ühtse mõistmise lapse tugivõrgustiku liikmete vahel.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Sihtrühmaks on I, II ja III kooliastme õpetajad ja haridusjuhid.

Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Auditoorne töö veebis 2 akadeemilist tundi (2x45min).

Õppe sisu: 

  • Vajalikud teadmised toe rakendamise alustamiseks.
  • Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise protsess.
  • Protsessi näitlikustamine koos praktiliste soovitustega.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiakse läbi ERILO kodulehel väljakuulutatud kuupäeval ja kellaajal Google Meet keskkonnas. Õppija ise leiab endale sobiva koha ning tagab internetiühendusega arvuti/seadme olemasolu.

Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Osalenutele väljastatakse tõend, kui nad on avaldanud selleks soovi, kirjutades aadressile erilo@erilo.ee.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Eripedagoogika või logopeedia MA, eripedagoogika kutsestandardi tase 7 või tase 8, praktiline töökogemus HEV lastega vähemalt 5 aastat.

Anna tagasisidet!