Esimesed sammud jõukohastamisel: millest alustada ja kuhu edasi liikuda?
25€

Started on 10.11.2022

Miks satub laps hätta näiteks riietumisel, koristamisel või koolitööde tegemisel? Selles loengus selgitame raskuste tagamaid ning jagame praktilisi võtteid esimeste sammude astumiseks, et muuta need tegevused lapsele jõukohaseks.

ÕPPEKAVA NIMETUS: Esimesed sammud jõukohastamisel: millest alustada ja kuhu edasi liikuda?

Õppekava rühm: Koolieelikute õpetajate koolitus, klassiõpetaja koolitus, aineõpetajate koolitus.

Eesmärk: Kursuse läbinu teab jõukohase õpetamise esmaseid põhimõtteid.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:
o mõistab potentsiaalse arenguvalla kontseptsiooni;
o võtab lahti lapse igapäevased oskused väiksemateks osaoskusteks;
o eristab lapse toetamisel täiskasvanupoolse vahetu juhendamise viise.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljunditesaavutamisel:

Sihtrühmaks on lapsevanemad, õpetajad, tugispetsialistid.

Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Auditoorne töö veebis (VIDEOLOENG) 1akt.

Õppe sisu:
o potentsiaalne arenguvald,
o õpetamine osaoskuste kaupa,
o täiskasvanupoolse vahetu juhendamise osakaalu reguleerimine,
o eneseanalüüs.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe viiakse läbi õppijale sobival ajal ja kohas, õppija tagab ise internetiühendusega arvuti/seadme olemasolu (videoloengu vaatamiseks).

Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Osalenutele väljastatakse tõend, kui nad on avaldanud selleks soovi, kirjutades aadressile erilo@erilo.ee.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Eripedagoogika või logopeedia MA, eripedagoogika kutsestandardi tase 7 või tase 8, praktiline töökogemus HEV lastega vähemalt 5 aastat.

Videoloengule pääseb ligi pärast ostu sooritamist oma konto alt ning on nähtav 30 päeva.